GUVERNUL ROMÂNIEI
Instituția Prefectului
Județ ILFOV
Acasa    |    Contact

Sistemul SOLVIT
SOLVIT reprezintă un mod informal de soluționare a problemelor care apar pe Piața Internă a Uniunii Europene. După cum se știe, mecanismul clasic în caz de încălcare de către un stat membru a obligațiilor sale ce decurg din aplicarea dreptului comunitar este recursul prevăzut de art. 226 (fost 169) din Tratatul CE (cunoscut sub numele de "recours en manquement" sau "infringement"). Această procedură este însă extrem de lungă și nu întotdeauna eficientă (dacă un stat condamnat nu se conformează deciziei Curții de Justiție, Comisia va fi nevoită să introducă un nou recurs, în care să ceară stabilirea unei amenzi în sarcina statului respectiv).
Pentru a se evita temporizarea problemelor și pentru a se asigura o soluționare a acestora nu doar mai rapidă ci și mai puțin costisitoare, a fost creat sistemul SOLVIT, un mecanism alternativ procedurii contencioase. Aceasta nu înseamnă câtuși de puțin abandonarea de către Comisie a rolului său de "gardian al Tratatului", calea recursului în justiție rămânându-i deschisă atunci când o rezolvare amiabilă nu va fi posibilă. Înseamnă însă o redefinire a modului de interacțiune între actorii Pieței Interne și o ameliorare a funcționării acesteia.

a. Cadru legal
La data de 27 noiembrie 2001, Comisia Europeană a publicat o Comunicare(1) privind sistemul SOLVIT. Acesta a fost creat pe fundamentul unei rețele constituite în 1997 și care era formată din centre de coordonare având rolul de a ajuta cetățenii și întreprinderile în cazul unor probleme rezultate din aplicarea regulilor Pieței Interne de către autoritățile publice din statele membre. Apreciind ca nesatisfăcătoare activitatea acestei rețele, Comunicarea propune patru măsuri de remediere a situației : crearea unei baze de date on line care să acopere întregul teritoriu al Uniunii Europene, elaborarea unor principii clare pentru instrumentarea cazurilor în rețeaua SOLVIT, informarea publicului despre rețea, desfășurarea unor acțiuni preventive, prin care să se înlăture cauzele problemelor ce apar în mod repetat.
Principiile de funcționare a sistemului SOLVIT au fost elaborate ulterior de către Comisia Europeană(2), iar la data de 1 martie 2002 Consiliul de miniștri a invitat statele membre să ia măsurile necesare pentru buna funcționare a sistemului și Comisia să realizeze informări periodice asupra progreselor înregistrate(3).

b. Mod de funcționare
Pentru ca un dosar să poată fi analizat de SOLVIT, trebuie întrunite două condiții : să fie vorba despre un caz transfrontalier și să nu existe deja o acțiune în justiție pentru soluționarea sa. Caracterul transfrontalier nu presupune ca petentul să se afle în alt stat membru decât cel unde a apărut problema. Este suficient să existe un element de extraneitate care să poată face aplicabile prevederile dreptului comunitar.
Cererea se înregistrează la centrul de coordonare "de origine", adică centrul din statul membru cu care petentul prezintă o legătură administrativă. Acesta are obligația de a verifica următoarele : temeinicia cazului, dacă problema nu ar putea fi rezolvată mai eficient într-un alt mod și dacă o acțiune în justiție ar fi potrivită. Centrul de coordonare "de origine" transmite apoi dosarul centrului de coordonare "șef de filă", adică centrul din statul membru unde a apărut problema. Acesta trebuie să confirme acceptarea dosarului, în termen de 7 zile de la primirea sa, și să îl trimită organului administrativ care are competență în domeniul respectiv. În cazul în care nu acceptă dosarul, centrul de coordonare "șef de filă" trebuie să-și motiveze refuzul, care va fi înscris în mod automat în baza de date. Centrul de coordonare "de origine" va informa petentul despre acest refuz.
După confirmarea acceptării dosarului, în baza de date va fi înscris termenul de soluționare, care nu trebuie să depășească zece săptămâni. În mod excepțional, centrele de coordonare pot decide prelungirea termenului cu maximum patru săptămâni, dacă apreciază că în acest interval este posibilă soluționarea cazului.
Centrul de coordonare "de origine" informează petentul despre procedurile care vor fi urmate și despre termenele alocate. De asemenea, petentului i se aduce la cunoștință faptul că există și alte modalități de soluționare a cazului său, atât la nivel național, cât și la nivel comunitar și că nu are obligația de a accepta soluțiile propuse de SOLVIT. Dacă petentul inițiază o altă procedură, dosarul va fi retras din rețeaua SOLVIT.
Soluțiile propuse de sistemul SOLVIT trebuie să fie în conformitate cu legislația comunitară. În caz contrar, Comisia europeană își rezervă dreptul de a se îndrepta cu o acțiune formală împotriva statelor membre. Atunci când un dosar este soluționat, centrele de coordonare introduc această informație în baza de date. Dacă soluția îi este favorabilă petentului, acesta va fi informat despre căile pe care trebuie să le urmeze pentru a beneficia de ea. Dacă centrul de coordonare "șef de filă" ajunge la concluzia că administrația națională a respectat prevederile dreptului comunitar și că cererea petentului este neîntemeiată, această soluție va fi înscrisă în baza de date SOLVIT.

c. Succese
De la crearea sa și până în prezent, sistemul SOLVIT a înregistrat o serie de succese. Au fost soluționate dosare în domeniul liberei circulații a serviciilor, al recunoașterii diplomelor obținute în alt stat membru, al libertății de stabilire, recunoașterii reciproce a bunurilor, ajutoarelor de șomaj, impozitării pensiilor etc.(4)
Importanța sistemului SOLVIT pentru soluționarea informală a problemelor legate de funcționarea Pieței Interne este indiscutabilă. Acest demers simplificator se situează în spiritul general de sporire a eficienței instituțiilor comunitare, ca urmare a extinderii. Într-o Uniune care numără în prezent 27 de membri, apoi și mai mulți, accesul la instrumentele clasice de rezolvare a problemelor va fi mult îngreunat. De aici, nevoia Comisiei europene de a se dota, încă de acum, cu mecanisme flexibile care să facă față cu ușurință presiunilor Pieței Interne.
În intervalul de timp care urmează, România va constitui sistemul SOLVIT la nivel național. Acesta va fi gestionat de specialiști în domeniul dreptului comunitar, cu experiență în domeniul administrației publice și al cooperării interinstituționale.


1 Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor, Bruxelles 27.11.2001, COM (2001) 702 final
2 Recomandarea Comisiei din 7 decembrie 2001 stabilind principiile pentru utilizarea "SOLVIT" – rețeaua de soluționare a problemelor pe piața internă
3 Concluziile Consiliului asupra rețelei "SOLVIT" – Rezolvarea problemelor pe Piața Internă
4 Mai multe detalii asupra acestor cazuri soluționate de SOLVIT se găsesc pe site-ul Comisiei europene, www.europa.eu.int/comm/internal_market/solvit

 Formulare

   Apostila, Autorizatii,
   Pasapoarte, Permise
   si inmatriculari
                   automobile
 Legaturi
    Utile
   Guvern,
   Ministerul
   Administratiei
   si Internelor
 Biroul
   de Presa

      Anunturi
         Comunicate
Copyright © 2009-2017 - Instituția Prefectului Judetului Ilfov