GUVERNUL ROMÂNIEI
Instituția Prefectului
Județ ILFOV
Acasa    |    Contact
Apostila

         Specimen vechi Incepand cu 16 martie 2001, Romania a aderat la Conventia de la Haga, lucru care a simplificat foarte mult recunoasterea actelor romanesti in tarile membre ale respectivei conventii. Inainte de aderarea la aceasta conventie, pentru recunoasterea in strainatate a actelor romanesti, era nevoie de o procedura complicata pentru legalizarea actelor prin consulatele tarilor pentru care se dorea recunoasterea. Apostilarea a simplificat foarte mult aceasta procedura si consta in aplicarea unei stampile (apostila de la Haga) pe documente pentru a le autentifica / legaliza international.
Inainte de 01.Noiembrie.2004 in Romania existau doar 2 autoritati cu drept de apostilare: Ministerul de Externe si Ministerul de Justitie. Pe parcurs s-a incetatenit termenul de apostilare pentru documentele vizate de catre Ministerul Afacerilor Extene si termenul de supra-legalizare pentru apostilarile facute de catre Ministerul de Justitie. Dupa aceasta data procedura de apostilare / supralegalizare a trecut in competenta Prefecturilor respectiv a Tribunalelor.

Pentru recunoasterea internationala, actele oficiale administrative, dupa ce sunt apostilate la Institutia Prefectului se traduc in limba tarii de destinatie de catre un traducator autorizat, inclusiv apostila, dupa care se legalizeaza de catre un notar public. In final traducerea legalizata se supra-legalizeaza la Tribunal.

            Specimen nou Incepand cu data de 21 mai 2010, apostila se elibereaza conform noilor instructiuni ale Ministrului Administratiei si Internelor nr.82/2010, publicate in Monitorul Oficial, Partea I, nr.213/06.04.2010

Activitatea privind eliberarea APOSTILEI se desfășoară prin intermediul Biroului apostilă organizat la parterul instituției-Ghișeu Apostilă

Date de contact:                telefon 021-311 24 76 int.28628 sau 021 311 21 44
                                             adresa de e-mail: relatiicupublicul@prefecturailfov.roProgram - ApostilaNOTA DE INFORMARE
 • LISTA statelor semnatare ale Conferintei de Drept International Privat de la Haga


 • NOTA DE INFORMARE
 • Nota de informare 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe si tarife


 • NOTA DE INFORMARE
 • 11.10.2016 - Eliberare Apostila de stare civila si pentru Municipiul Bucuresti


 • Procedura de eliberare a apostilei

  Text extras din: Instructiuni nr. 82/2010 - privind organizarea si desfasurarea activitatii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative

  SECTIUNEA 1 - Primirea documentelor

  Art. 6.
  (1) În cadrul biroului apostila se realizeaza stabilirea identitatii solicitantului.
  (2) Aplicarea apostilei poate fi solicitata de:
  a) titularul actului;
  b) sotul/sotia titularului actului ori o ruda pâna la gradul II cu titularul actului;
  c) alta persoana fizica, care prezinta procura notariala sau împuternicire avocatiala;
  d) o persoana juridica care a încheiat cu titularul actului un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru eliberarea apostilei, prin reprezentant care prezinta delegatie în acest sens;
  e) o misiune diplomatica sau un oficiu consular în România al unui stat semnatar al Conventiei, daca aceasta/acesta poate asigura transmiterea prin corespondenta atât a documentelor necesare eliberarii apostilei la institutia prefectului competenta, cât si a actelor pentru care s-a eliberat apostila catre titularul acestora.
  (3) În cazul în care procura notariala prevazuta la alin. (2) lit. c) a fost întocmita pe teritoriul unui alt stat, este necesar ca aceasta sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
  a) sa fie tradusa în limba româna si legalizata;
  b) sa fie apostilata de autoritatile competente ale statului pe al carui teritoriu a fost întocmita.

  Art. 7.
  (1) În vederea eliberarii apostilei, solicitantul are obligatia de a prezenta actul de identitate si de a depune la biroul apostila al institutiei prefectului competente urmatoarele documente:
  a) o cerere, indiferent de numarul actelor apartinând aceluiasi titular pentru care se solicita eliberarea apostilei;
  b) actul pentru care se solicita eliberarea apostilei, în original;
  c) dovada achitarii taxelor prevazute la art. 5 alin. (1).
  (2) În cazul în care se solicita eliberarea apostilei pentru acte apartinând mai multor titulari sau pentru acte ce urmeaza a fi folosite în mai multe state, solicitantul trebuie sa completeze câte o cerere pentru fiecare titular de act sau pentru fiecare stat în care urmeaza a fi folosit acel act.
  (3) În cazul în care solicitantul nu este titularul actului pentru care se solicita eliberarea apostilei, acesta trebuie sa prezinte, dupa caz, si urmatoarele:
  a) actul de identitate;
  b) documente care atesta relatia prevazuta la art. 6 alin. (2) lit. b), daca aceasta nu rezulta din actul de identitate prezentat potrivit alin. (1);
  c) procura notariala, împuternicirea avocatiala sau delegatia ceruta potrivit art. 6 alin. (2) lit. c) si d).
  (4) În sensul prezentelor instructiuni, prin act de identitate se întelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie si buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate.
  (5) În lipsa actului de identitate emis de autoritatile române, solicitantul poate prezenta un document similar, emis de autoritati publice din statul în care are domiciliul sau resedinta, ori pasaportul.
  (6) Modelul cererii mentionate la alin. (1) lit. a) este prevazut în anexa nr. 3.

  Art. 8.
  Solicitantii pot depune documentele si prin corespondenta, daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii:
  a) actul pentru care se solicita eliberarea apostilei este însotit de documentele cerute de prezentele instructiuni pentru eliberarea apostilei;
  b) documentele sunt transmise printr-un serviciu de curierat rapid, cu confirmare de primire.

  SECTIUNEA a 2-a - Verificarea competentei institutiei prefectului

  Art. 9.
  (1) La primirea documentelor, trebuie sa se verifice daca:
  a) actul pentru care se solicita eliberarea apostilei este de natura celor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a);
  b) este îndeplinit unul dintre urmatoarele criterii:
       1. persoanele prevazute la art. 6 alin. (2) lit. a) si b) au domiciliul/ultimul domiciliu în judetul în care îsi are sediul institutia prefectului sesizata; sau
       2. sediul emitentului actului se afla în judetul în care îsi are sediul institutia prefectului sesizata.
  (2) Considerarea unui criteriu sau a altuia trebuie sa se faca în favoarea solicitantului.
  (3) Fara aplicarea criteriilor prevazute la alin. (1) lit. b) documentele preluate de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României de la solicitanti aflati în afara granitelor statului român se transmit Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti, care, dupa eliberarea apostilei, le remite misiunii diplomatice ori oficiului consular. Operatiunile privind transmiterea si restituirea documentelor se realizeaza prin Ministerul Afacerilor Externe.

  Conventie

  din 05/10/1961-
  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 408 din 26/08/1999

  cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, incheiata la 5 octombrie 1961*)

  *) Traducere.
  Statele semnatare ale prezentei conventii, dorind sa suprime cerinta supralegalizarii diplomatice sau consulare a actelor oficiale straine, au decis sa incheie o conventie in acest sens si au convenit asupra urmatoarelor dispozitii:

  ARTICOLUL 1
  Prezenta conventie se aplica actelor oficiale care au fost intocmite pe teritoriul unui stat contractant si care urmeaza sa fie prezentate pe teritoriul unui alt stat contractant. Sunt considerate acte oficiale, in sensul prezentei conventii:
  a) documentele care emana de la o autoritate sau de la un functionar al unei jurisdictii a statului, inclusiv cele care emana de la ministerul public, de la un grefier sau de la un executor judecatoresc;
  b) documentele administrative;
  c) actele notariale;
  d) declaratiile oficiale, cum ar fi: cele privind mentiuni de inregistrare, viza de investire cu data certa si legalizari de semnatura, depuse pe un act sub semnatura privata.
  Totusi prezenta conventie nu se aplica:
  a) documentelor intocmite de agenti diplomatici sau consulari;
  b) documentelor administrative care au legatura directa cu o operatiune comerciala sau vamala.

  ARTICOLUL 2
  Fiecare stat contractant scuteste de supralegalizare actele caror li se aplica aceasta conventie si care urmeaza sa fie prezentate pe teritoriul sau. Supralegalizarea, in sensul prezentei conventii, are in vedere numai formalitatea prin care agentii diplomatici sau consulari ai tarii pe teritoriul careia actul urmeaza sa fie prezentat atesta veracitatea semnaturii, calitatea in care a actionat semnatarul actului sau, dupa caz, identitatea sigiliului si a stampilei de pe acest act.

  ARTICOLUL 3
  Singura formalitate care ar putea fi ceruta pentru a atesta veracitatea semnaturii, calitatea in care a actionat semnatarul actului sau, dupa caz, identitatea sigiliului sau a stampilei de pe acest act, este aplicarea apostilei definite la art. 4, eliberata de catre autoritatea competenta a statului din care emana documentul.
  Totusi formalitatea mentionata in alineatul precedent nu poate fi ceruta atunci cand fie legile, regulamentele sau uzantele in vigoare in statul in care actul urmeaza sa fie prezentat, fie o intelegere intre doua sau mai multe state contractante o inlatura, o simplifica sau scuteste actul de supralegalizare.

  ARTICOLUL 4
  Apostila prevazuta la art. 3 alin. 1 se aplica chiar pe act sau pe o prelungire a acestuia; ea trebuie sa fie conforma cu modelul anexat la prezenta conventie.
  Totusi ea poate fi redactata in limba oficiala a autoritatii care o elibereaza. Mentiunile care figureaza in continutul ei pot fi date si intr-o a doua limba. Titlul "Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)" va fi mentionat in limba franceza.

  ARTICOLUL 5
  Apostila este eliberata la cererea semnatarului sau a oricarui alt detinator al actului. Intocmita in mod corespunzator, ea atesta veracitatea semnaturii, calitatea in care a actionat semnatarul actului sau, dupa caz, identitatea sigiliului sau a stampilei de pe acest act.
  Semnatura, sigiliul sau stampila care figureaza pe apostila este scutita de orice atestare.

  ARTICOLUL 6
  Fiecare stat contractant va desemna, in virtutea functiilor, autoritatile carora li se atribuie competenta de a aplica apostila prevazuta la art. 3 alin. 1.
  El va comunica aceasta desemnare Ministerului Afacerilor Externe al Olandei in momentul depunerii instrumentului sau de ratificare ori de aderare sau a declaratiei de extindere. El ii va comunica totodata si orice modificare in desemnarea acestor autoritati.

  ARTICOLUL 7
  Fiecare dintre autoritatile desemnate potrivit art. 6 trebuie sa tina un registru sau un fisier in care sa inregistreze apostilele eliberate, indicand:
  a) numarul de ordine si data apostilei;
  b) numele semnatarului actului oficial si calitatea in care acesta a actionat sau, pentru actele nesemnate, indicarea autoritatii care a aplicat sigiliul sau stampila.
  La cererea oricarei persoane interesate autoritatea care a eliberat apostila este obligata sa verifice daca datele din apostila corespund celor din registru sau din fisier.

  ARTICOLUL 8
  Daca intre doua sau mai multe state contractante exista un tratat, o conventie sau un acord care contine dispozitii ce supun atestarea semnaturii, sigiliului sau stampilei anumitor formalitati, prezenta conventie nu deroga de la aceste formalitati decat daca ele sunt mai riguroase in raport cu cele prevazute la art. 3 si 4.

  ARTICOLUL 9
  Fiecare stat contractant va lua masurile necesare pentru a evita ca agentii sai diplomatici sau consulari sa procedeze la supralegalizari in cazul in care prezenta conventie prevede scutirea.

  ARTICOLUL 10
  Prezenta conventie este deschisa semnarii statelor reprezentate la a 9-a Sesiune a Conferintei de la Haga de drept international privat, precum si Irlandei, Islandei, Marelui Ducat de Liechtenstein si Turciei.
  Ea va fi ratificata si instrumentele de ratificare vor fi depuse la Ministerul Afacerilor Externe al Olandei.

  ARTICOLUL 11
  Prezenta conventie va intra in vigoare in a 60-a zi dupa depunerea celui de-al treilea instrument de ratificare prevazut la art. 10 alin. 2.
  Conventia va intra in vigoare, pentru fiecare stat semnatar care o ratifica ulterior, in a 60-a zi dupa depunerea instrumentului sau de ratificare.

  ARTICOLUL 12
  Orice stat nementionat la art. 10 va putea sa adere la prezenta conventie dupa intrarea acesteia in vigoare in baza art. 11 alin. 1. Instrumentul de aderare va fi depus la Ministerul Afacerilor Externe al Olandei.
  Aderarea nu va avea efect decat in relatiile dintre statul care adera si statele Contractante care nu vor ridica nici o obiectie impotriva sa in termen de 6 luni dupa primirea notificarii prevazute la art. 15 lit. d). O asemenea obiectie va fi comunicata Ministerului Afacerilor Externe al Olandei.
  Conventia va intra in vigoare, intre statul care adera si statele care nu au ridicat nici o obiectie impotriva aderarii, in a 60-a zi dupa expirarea termenului de 6 luni mentionat la alineatul precedent.

  ARTICOLUL 13
  Orice stat, in momentul semnarii, ratificarii sau aderarii, va putea sa declare ca prezenta conventie se va extinde la ansamblul teritoriilor pe care le reprezinta pe plan international sau la unul ori mai multe dintre ele. Aceasta declaratie va avea efect in momentul intrarii in vigoare a conventiei pentru statul respectiv.
  Ca urmare, orice extindere de aceasta natura va fi comunicata Ministerului Afacerilor Externe al Olandei.
  Atunci cand declaratia de extindere va fi facuta de un stat care a semnat si a ratificat conventia, aceasta va intra in vigoare pentru teritoriile respective conform dispozitiilor art. 11. Atunci cand declaratia de extindere va fi facuta de un stat care a aderat la conventie, aceasta va intra in vigoare, pentru teritoriile respective, conform dispozitiilor art. 12.

  ARTICOLUL 14
  Prezenta conventie va avea o durata de 5 ani, incepand cu data intrarii sale in vigoare, conform art. 11 alin. 1, chiar si pentru statele care o vor ratifica sau vor adera la aceasta ulterior.
  In lipsa denuntarii, conventia va fi reinnoita tacit, din 5 in 5 ani.
  Denuntarea va fi comunicata Ministerului Afacerilor Externe al Olandei, cu cel putin 6 luni inainte de expirarea termenului de 5 ani.
  Ea va putea fi limitata la unele teritorii carora li se aplica conventia.
  Denuntarea nu va avea efect cu privire la statul care o va notifica. Conventia va ramane in vigoare pentru celelalte state contractante.

  ARTICOLUL 15
  Ministerul Afacerilor Externe al Olandei va comunica statelor vizate la art. 10, precum si statelor care au aderat conform dispozitiilor art. 12:
  a) notificarile vizate la art. 6 alin. 2;
  b) semnaturile si ratificarile vizate la art. 10;
  c) data la care prezenta conventie va intra in vigoare conform dispozitiilor art. 11 alin. 1;
  d) aderarile si obiectiile vizate la art. 12 si data la care aderarile vor avea efect;
  e) extinderile vizate la art. 13 si data la care ele vor avea efect;
  f) denuntarile vizate la art. 14 alin. 3.
  Drept care subsemnatii, special imputerniciti, au semnat prezenta conventie.
  Facuta la Haga la 5 octombrie 1961, in limbile franceza si engleza, textul in limba franceza prevaland in caz de divergente intre texte, intr-un singur exemplar care va fi depus in arhivele Guvernului Olandei si a carui copie certificata va fi transmisa, pe cale diplomatica, fiecaruia dintre statele reprezentate la cea de-a 9-a sesiune a Conferintei de la Haga de drept international privat, precum si Irlandei, Islandei, Marelui Ducat de Liechtenstein si Turciei.

  ANEXĂ
  la conventie

  Model de apostila
  Apostila va avea forma unui careu cu latura de minimum 9 cm.

  Lista statelor semnatare ale Conventiei de la Haga cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961*)


  Republica Africa de Sud
  Republica Albania
  Principatul Andorra
  Antigua si Barbuda
  Republica Argentiniana
  Republica Armenia
  Comunitatea Australiana
  Republica Austria
  Republica Azerbaidjan
  Comunitatea Bahamas
  Barbados
  Republica Belarus
  Regatul Belgiei
  Belize
  Bosnia-Hertegovina
  Republica Botswana
  Statul Brunei Darussalam
  Republica Bulgaria
  Republica Capului Verde
  Republica Ceha
  Republica Cipru
  Republica Populara Chineza
  Republica Columbia
  Insulele Cook
  Republica Coreea
  Republica Croatia
  Regatul Danemarcei
  Comunitatea Dominica
  Republica Dominicana
  Republica Ecuador
  Confederatia Elvetiana
  Republica El-Salvador
  Republica Estonia
  Republica Insulelor Fiji
  Republica Finlanda
  Republica Franceza
  Georgia
  Republica Federala Germania
  Republica Elena
  Grenada
  Republica Honduras
  Republica Islanda
  Republica India
  Republica Irlanda
  Statul Israel
  Republica Italiana
  Japonia
  Republica Kazahstan
  Republica Letonia
  Regatul Lesotho
  Republica Liberia
  Principatul Liechtenstein
  Republica Lituania
  Marele Ducat al Luxemburgului
  Republica Macedonia
  Republica Malawi
  Republica Malta
  Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord
  Republica Insulelor Marshall
  Republica Mauritius
  Statele Unite Mexicane
  Republica Moldova
  Principatul Monaco
  Mongolia
  Republica Muntenegru
  Republica Namibia
  Insulele Niue
  Regatul Norvegiei
  Noua Zeelanda
  Olanda (Regatul Tarilor de Jos)
  Republica Panama
  Peru
  Republica Polona
  Republica Portugheza
  Romania
  Federatia Rusa
  Federatia Sfantul Kitts si Nevis
  Sfanta Lucia
  Sfantul Vincent si Grenadine
  Statul Independent Samoa
  Serenisima Republica San Marino
  Republica Democrata Sao Tome si Principe
  Republica Serbia
  Republica Seychelles
  Republica Slovaca
  Republica Slovenia
  Regatul Spaniei
  Regatul Suediei
  Republica Surinam
  Statele Unite ale Americii
  Regatul Swaziland
  Regatul Tonga
  Republica Trinidad-Tobago
  Republica Turcia
  Ucraina
  Republica Ungara
  Republica Vanuatu
  Republica Bolivariana a Venezuelei
  *) In tabel sunt mentionate statele care au semnat Conventia; unele dintre acestea sunt membre ale Conferintei de la Haga de Drept International Privat si semnatare ale Conventiei, iar altele doar semnatare ale Conventiei.
  NOTA: Pentru actualizarea listei statelor semnatare ale Conventiei, se va accesa site-ul Conferintei de la Haga de Drept International Privat: www.hcch.net

  Lista statelor semnatare ale Conventiei, cu care statul roman a incheiat conventii, tratate sau acorduri privind asistenta juridica in materie civila


  Republica Albania - Decret nr.463/1960
  Republica Austria - Decret nr.1179/1968
  Regatul Belgiei - Decret nr.368/1976
  Bosnia-Hertegovina - Decret nr.24/1961
  Republica Bulgaria - Decret nr.109/1959
  Republica Ceha - Legea nr.44/1995
  Republica Populara Chineza - Legea nr.12/1992
  Republica Croatia - Decret nr.24/1961
  Republica Franceza - Decret nr.77/1975
  Republica Macedonia - Legea nr.356/2004
  Republica Moldova - Legea nr.177/1997
  Mongolia - Decret nr.415/1973
  Republica Muntenegru - Decret nr.24/1961
  Republica Polona - Legea nr.33/2000
  Federatia Rusa - Decret nr.334/1958
  Republica Serbia - Decret nr.24/1961
  Republica Slovaca - Decret nr.506/1958
  Republica Slovenia - Decret nr.24/1961
  Ucraina - Legea nr.3/2005
  Republica Ungara - Decret nr.505/1958

  Lsta actelor pe care se aplică apostila


  1. CERTIFICAT DE NAȘTERE
  2. CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE
  3. CERTIFICAT DE DECES
  4. CERTIFICAT DE DIVORȚ (obținut pe cale administrativă)
  5. ADEVERINȚĂ DE STARE CIVILĂ
  6. DISPOZIȚIE PRIVIND SCHIMBAREA NUMELUI (pe cale administrativă)
  7. CERTIFICAT DE ATESTARE A COMPONENȚEI FAMILIEI
  8. CERTIFICAT DE BOTEZ / CUNUNIE- vizat
  9. CERTIFICAT PRIVIND DOMICILIUL ȘI CETĂȚENIA
  10. CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR
  11. CERTIFICAT DE CAZIER FISCAL (pentru evitarea dublei impuneri)
  12. CERTIFICAT DE REZIDENȚĂ FISCALĂ
  13. ACTE DE STUDII (diplome de bacalaureat, diplome de licență etc) - vizate
  14. CERTIFICATE DE CALIFICARE ÎN DIVERSE MESERII -vizate
  15. CERTIFICAT DE COMPETENȚĂ PROFESIONALĂ - vizat
  16. BREVET DE TURISM
  17. ADEVERINȚĂ PRIVIND CERTIFICAREA STAGIULUI DE COTIZARE ȘI A PUNCTAJULUI ASIGURATULUI
  18. ADEVERINȚĂ DE VECHIME ÎN MUNCĂ
  19. ACTE CU CARACTER MEDICAL - vizate
  20. CERTIFICAT PROVIZORIU DE ÎNLOCUIRE A CARDULUI EUROPEAN DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE
  21. ADEVERINȚĂ PENTRU ATESTAREA DREPTULUI DE ȘEDERE ÎN ROMÂNIA
  22. ADEVERINȚĂ PRIVIND EXERCIȚIUL DREPTURILOR ELECTORALE

  Institutii implicate in activitatea privind aplicarea APOSTILEI


  1. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU INDRUMAREA ȘI CONTROLUL INSTITUȚIEI PREFECTULUI
  Piața Revoluției, nr.1A, sector 1, Bucuresti

  2. DIRECTIA PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR ȘI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE
  Str.Obcina Mare, nr. 2, sector 6, Bucuresti

  3. INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE
  Calea Victoriei, nr.19, sector 3, București

  4. INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI ILFOV
  Str. Șoseaua Fabrica de Glucoză, nr.7, sector 2, București

  5. PROTOIERIA ILFOV NORD
  Str. Mărgăritarului, nr.7b, Otopeni, județ Ilfov

  6. PROTOIERIA ILFOV SUD
  Str. Domnița Bălașa, nr.47A, Popești - Leordeni, județ Ilfov

  7. ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE ILFOV
  Str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr.10, sector 3, București

  8. MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  CENTRUL NAȚIONAL DE RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE A DIPLOMELOR
  Str. Spiru Haret, nr.12, sector 1, București

  9. INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI ILFOV
  Calea 13 Septembrie, nr.209, sector 5, București

  10. MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ ȘI RESURSE UMANE
  Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, București

  11. MINISTERUL CULTURII
  COMISIA CENTRALĂ PENTRU ACORDAREA CERTIFICATULUI DE TRADUCĂTOR
  Strada Toamnei, nr.103, sector 2, București

  12. MINISTERUL JUSTIȚIEI - DIRECȚIA PENTRU SERVICII JURIDICE CONEXE
  Strada Apolodor, nr.17, sector 5, București

  13. AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI (CNFPA)
  DIRECȚIA STANDARDE OCUPAȚIONALE ȘI ATESTARE
  P-ța. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Intrarea B, etaj 2, cam. 164-166, Sector 1, București

  14. AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
  Str. Ruginoasa, nr.4, sector 4, București

  15. AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ ILFOV
  Șos. Ion Campineanu, nr.3A, sector 1, București (23.01.2012)

  16. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII - DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI CONTENCIOS
  Str. Cristian Popișteanu nr.1-3, sector 1, București

  17. AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - FILIALA ILFOV
  Șoseaua București Nord, nr. 1A, Voluntari, județ Ilfov

  18. DIRECȚIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI ILFOV
  Str. Aviator Popisteanu, nr. 46, sector 1, Bucuresti

  19. ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
  FILIALA ILFOV
  Str. Aviator Popisteanu, nr. 46, sector 1, Bucuresti

  20. COLEGIUL MEDICILOR DENTIȘTI ILFOV
  Str. Aviator Popisteanu, nr. 46, sector 1, Bucuresti

  21. COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI ILFOV
  Str. Ion Ionescu de la Brad, nr 8, sector 1, București

  22. ȘCOALA NAȚIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT ȘI PERFECȚIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREȘTI
  Strada Vaselor, nr 31,sector 2, București

  23. MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE – SERVICIUL ISTORIC AL ARMATEI
  Str. Drumul Taberei, nr.9-11, sector 6, București

  24. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  Strada Apolodor, nr.17, Latura Nord, sector 5, București

  25. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII ILFOV
  Bd. Lacul Tei, nr.17, sector 2, București

  26. CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  Strada Aviator Popișteanu, nr.46, sector 1, București

  27. OFICIUL ROMÂN PENTRU IMIGRĂRI
  SERVICIUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEȚULUI ILFOV
  Str. Fabrica de Glucoză, nr.7, sector 2, București

  28. AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  Strada Stavropoleos, nr.6, sector 3, București  Taxe aferente apostilei


  Taxele aferente apostilei sunt prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de catre Ministerul Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 570/2002, cu modificarile ulterioare, si se percep pentru fiecare act pentru care se solicita eliberarea apostilei.

  Tabel I - Taxe aferente apostilei pentru persoane fizice

  Numar acte pentru care se solicita apostila

  Taxa cerere

  Taxa legalizare

  TOTAL

  1

  3

  22

  25

  2

  3

  44

  47

  3

  3

  66

  69

  4

  3

  88

  91

  5

  3

  110

  113

  Tabel II - Taxe aferente apostilei pentru persoane juridice și în cazul reprezentării titularului actului de către un avocat

  Numar acte pentru care se solicita apostila

  Taxa cerere

  Taxa legalizare

  TOTAL

  1

  3

  44

  47

  2

  3

  88

  91

  3

  3

  132

  135

  4

  3

  176

  179

  5

  3

  220

  223


  Taxele consulare se percep în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.4/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice și juridice de catre Ministerul Administratiei si Internelor
  NOTA: taxele pentru apostilarea documentelor se plătesc la CEC-Filiala Lipscani sau la Trezorerie în contul bugetului de stat 20.33.01.02 după verificarea actelor


  Ordonanta Guvernului nr.66/1999 , aprobata prin Legea nr.52/2000 a fost modificata prin art.V din Legea nr.202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, in sensul trecerii competentei de apostilare a actelor notariale de la tribunale la camerele notarilor publici.
  Camerele notarilor publici apostileaza actele notariale incepand cu data de 26 noiembrie 2010.
  Precizari privind eliberarea apostilei pentru actele de studii superioare

       Eliberarea apostilei pentru actele de studii emise de institutiile de învatamânt superior si/sau anexele la acestea (foi matricole, suplimente la diplome sau programe analitice) se realizeaza numai daca acestea au viza DERD - Directia pentru Echivalarea si Recunoasterea Diplomelor din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, conform Ordinului Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr 5436/2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr 702/05.10.2011(click aici pentru a vedea ordinul).

  Date de legatura cu DERD:
     Program de lucru cu publicul: L-J, între orele 900-1200
     Adresa: strada Spiru Haret, nr 12 sector 1, Bucuresti, cod postal 010176
     Telefon: 021 405 56 45; 021 313 26 77
     Fax: 021 313 10 13
     Adrese de e-mail:
  cristian.mihailescu@medu.edu.ro
                               
  irina.iordache@medu.edu.ro
     Pagina de Internet: www.cnred.edu.ro

  ANUNT 10.04.2012

  În vederea verificarii actelor de studii universitarea si postuniversitare pentru care se solicita eliberarea apostilei, potrivit Ordinului Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr.3579/06.04.2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.232 din 6 aprilie 2012, solicitantii pot depune dosarele la sediul oricarei institutii de învatamânt superior de stat sau la registratura Centrului National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.


  Lista statelor care au semnat si ratificat Conventia europeana privind suprimarea cerintei legalizarii pentru documentele întocmite de agentii diplomatici si functionarii consulari, adoptata la Londra la 7 iunie 1968


  Mentiune: Certificatele de stare civila si alte documente întocmite de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României nu se apostileaza, întrucât, prin Legea 114/2011, România a ratificat Conventia europeana privind suprimarea cerintei legalizarii pentru documentele întocmite de agentii diplomatici si functionarii consulari, adoptata la Londra, la 7 iunie 1968, care, la art.3 stabileste ca “partile contractante excepteaza de la cerinta legalizarii documentele care fac obiectul prezentei conventii”.  ANUNT 04.08.2014

  Dupa cum se cunoaste, Romania a ratificat Conventia nr. 16 ( Conventia Comisiei Internationale de stare civila, semnata la Viena la 8 septembrie 1976), prin Legea nr. 65/2012. Normele de aplicare sunt aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 727 / 2013.

  Va aducem la cunostinta faptul ca deja se elibereaza extrase multilingve care, potrivit art. 8 alin. (2) din Conventie,"sunt acceptate fara legalizare sau fara o formalitate echivalenta pe teritoriul fiecarui stat parte la prezenta conventie". In consecinta, subliniem faptul ca extrasele multilingve NU SE APOSTILEAZA, ci se folosesc ca atare in statele Conventiei nr 16.

  Anexat, transmitem documentele puse la dispozitie de Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administratia Bazelor de Date, intre care veti regasi, atat lista statelor semnatare, cat si specimene ale extraselor multilingve.

  Eliberarea extraselor multilingve


   Formulare

     Apostila, Autorizatii,
     Pasapoarte, Permise
     si inmatriculari
                     automobile
   Legaturi
      Utile
     Guvern,
     Ministerul
     Administratiei
     si Internelor
   Biroul
     de Presa

        Anunturi
           Comunicate
  Copyright © 2009-2017 - Instituția Prefectului Judetului Ilfov